Carl Zeiss Instruments s.r.l.

Contract de licență pentru utilizatorul final pentru software-ul dispozitivului ZEISS

1 Definiții și aplicabilitate
1.1 Dvs. (denumit în continuare „Titularul licenței”) ați achiziționat un anumit dispozitiv („Dispozitiv ZEISS”), fie de la Carl Zeiss AG („ZEISS”), fie de la oricare dintre companiile sale afiliate sau de la distribuitorii săi autorizați sau de la o altă parte terță. Acest dispozitiv ZEISS are încorporat software care este deținut sau licențiat de ZEISS. („Software pentru dispozitive ZEISS”).

1.2 Orice utilizare a software-ului dispozitivului ZEISS este supusă prezentului Acord de licență pentru utilizatorul final pentru software-ul dispozitivului ZEISS („EULA”).

1.3 Prezentul EULA nu se aplică programelor software ale unor terțe părți, inclusiv ceea ce este cunoscut sub numele de software gratuit și software cu sursă deschisă (FOSS). Un astfel de software de la terți se supune condițiilor de licență aplicabile ale terților respectivi. ZEISS și Titularul licenței sunt de acord că orice garanție sau răspundere a ZEISS pentru un astfel de software terț este exclusă în mod expres, cu excepția cazului în care ZEISS și Titularul licenței au convenit altfel.

2 Domeniul de aplicare al prezentului EULA; acord separat pentru dispozitivele ZEISS
2.1 Prezentul EULA stabilește drepturile limitate pe care ZEISS le acordă Titularului de licență în ceea ce privește Software-ul dispozitivului ZEISS.

2.2 În cazul în care Titularul licenței achiziționează un dispozitiv ZEISS direct de la ZEISS, fie contra cost, fie gratuit, se aplică următoarele:
Achiziționarea de Titularul licenței a dispozitivului ZEISS respectiv și a software-ului încorporat al dispozitivului ZEISS, precum și orice drepturi și obligații aferente ale ZEISS, pe de o parte și ale clientului (= Titularului licenței), pe de altă parte, inclusiv, dar fără a se limita la orice aspecte legate de livrare, performanță, calitate, cantitate și preț, vor fi guvernate în mod concludent de termenii și condițiile contractului de cumpărare respectiv dintre ZEISS și client.

2.3 În cazul în care titularul de licență achiziționează un dispozitiv ZEISS nu de la ZEISS, ci de la o companie afiliată sau de la o altă parte terță, se aplică următoarele:

Achiziționarea de Titularul licenței a Dispozitivului ZEISS și/sau a Software-ului Dispozitivului ZEISS, precum și orice drepturi și obligații aferente ale ZEISS, pe de o parte și ale clientului (= Titularului licenței), pe de altă parte, inclusiv, dar fără a se limita la orice aspecte legate de livrare, performanță, calitate, cantitate și preț, vor fi reglementate în mod concludent de un contract de achiziție separat încheiat între Licențiat și terța parte respectivă. Titularul licenței nu va avea dreptul la nicio pretenție față de ZEISS în legătură cu furnizarea dispozitivului ZEISS și/sau a software-ului dispozitivului ZEISS, inclusiv, dar fără a se limita la orice pretenții contractuale cauzate de orice defect, eșec sau neperformanță. Toate aceste pretenții ale Titularului de licență, dacă există, vor fi revendicate de Titularul de licență față de partea terță respectivă de la care Titularul de licență a achiziționat Dispozitivul ZEISS respectiv. Fără a aduce atingere celor de mai sus, ZEISS îi acordă Titularului de licență drepturile de utilizare în ceea ce privește Software-ul dispozitivului ZEISS în conformitate cu prevederile prezentului EULA.

3 Proprietatea intelectuală
3.1 Sub rezerva drepturilor limitate acordate în mod expres în acest EULA, ZEISS își rezervă toate drepturile, titlurile și interesele în și pentru Software-ul dispozitivului ZEISS, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală aferente (așa cum sunt definite mai jos). Nu se acordă niciun alt drept titularului de licență decât cele prevăzute în mod expres în prezentul document.

3.2 În sensul prezentului EULA, „Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă orice drept de proprietate intelectuală sau alt drept (de proprietate) în întreaga lume, în toate mediile, existente sau create în viitor, pentru toate versiunile și elementele, în toate limbile și pe întreaga durată a acestor drepturi, care decurg din lege sau din dreptul comun, din contract sau din orice altă cauză, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate sau înregistrabile, inclusiv (a) drepturile asupra tuturor invențiilor, descoperirilor, modelelor de utilitate, brevetelor, reeditării și reexaminării brevetelor sau cererilor de brevet (indiferent unde au fost depuse și unde au fost eliberate, inclusiv continuările, continuările parțiale, înlocuitorii și diviziunile unor astfel de cereri și toate drepturile de prioritate care rezultă din astfel de cereri) existente în prezent sau depuse, eliberate sau dobândite în viitor; (b) drepturi asociate operelor de autor, inclusiv drepturi de baze de date, drepturi de copiere, drepturi morale, cereri de drepturi de autor și înregistrări de drepturi de autor; (c) drepturi asupra software-ului și programelor de calculator, codurilor sursă sau metodelor de afaceri; (d) drepturi asupra materialelor; (e) drepturi asociate mărcilor comerciale, mărcilor de servicii, denumirilor comerciale, numelor de domenii de internet, denumirilor comerciale, siglelor, siglelor comerciale și cererilor de înregistrare și înregistrărilor acestora; (f) drepturile legate de protecție a secretelor comerciale, a know-how-ului și/sau a altor informații confidențiale; (g) drepturile privind desenele și modelele, înregistrate sau neînregistrate; și (h) drepturile analoge celor din prezenta definiție și orice alte drepturi de proprietate referitoare la proprietatea necorporală.

4 Acordarea de drepturi și restricții
4.1 Sub rezerva respectării de Titularul de licență a termenilor prezentului EULA, ZEISS îi acordă Titularului de licență un drept neexclusiv, netransferabil și nesublicențiabil de a utiliza Software-ul dispozitivului ZEISS încorporat în dispozitivul ZEISS achiziționat, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a utiliza în mod corespunzător dispozitivul ZEISS în conformitate cu orice descriere aplicabilă a produsului. Titularul licenței poate utiliza software-ul dispozitivului ZEISS numai așa cum a fost încorporat de ZEISS în dispozitivul ZEISS.

4.2 Orice altă utilizare, inclusiv copierea, distribuirea, vânzarea, leasingul, închirierea sau punerea la dispoziția publicului a software-ului pentru dispozitive ZEISS este strict interzisă. În special, i se interzice Titularului licenței să utilizeze software-ul pentru dispozitive ZEISS (i) pe sau în combinație cu orice alt hardware decât dispozitivul ZEISS respectiv, (ii) în combinație cu orice alt software sau (iii) ca software de sine stătător.

4.3 Titularul licenței nu va modifica, nu va traduce, nu va decompila și nu va dezasambla software-ul dispozitivului ZEISS și/sau documentația și informațiile care îl însoțesc fără consimțământul scris prealabil al ZEISS, cu excepția cazului și în măsura în care acest lucru este permis de legea obligatorie aplicabilă. În cazul în care Titularul licenței intenționează să decompileze software-ul dispozitivului ZEISS pentru a obține informații necesare pentru a stabili interoperabilitatea unui program de calculator creat independent cu alte programe, Titularul licenței va informa ZEISS în scris despre intenția sa, iar ZEISS va furniza, la latitudinea sa exclusivă, informațiile necesare într-un termen rezonabil.

4.4 Titularul licenței nu poate modifica sau elimina nicio mențiune privind drepturile de autor și/sau drepturile de autor care pot fi atribuite Software-ului dispozitivului ZEISS.

4.5 ZEISS rămâne proprietarul tuturor drepturilor asupra Software-ului dispozitivului ZEISS, chiar dacă titularul licenței modifică Software-ului dispozitivului ZEISS și/sau îl combină cu programele proprii ale titularului licenței sau cu cele ale unor terțe părți, încălcând prezentul EULA. În cazul în care, din cauza legislației obligatorii aplicabile, Titularul licenței sau orice terț însărcinat de Titularul licenței trebuie să fie considerat titularul drepturilor asupra modificărilor sau linkurilor, titularul licenței acordă ZEISS drepturi de utilizare a acestora în cea mai mare măsură posibilă, inclusiv, dar fără a se limita la un drept exclusiv, perpetuu, global, transferabil și sublicențiabil, fără nicio limitare, de a utiliza, comercializa, copia, disemina și pune la dispoziția publicului aceste modificări/linkuri și (dacă este cazul) Titularul licenței trebuie să se asigure că și terțul relevant acordă ZEISS aceste drepturi.

5 Declinarea răspunderii privind garanția
5.1 Cu excepția cazului în care se convine altfel între ZEISS și Titularul licenței, Software-ul pentru dispozitive ZEISS este furnizat „ca atare”, iar ZEISS nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la Software-ul pentru dispozitive ZEISS, inclusiv, dar fără a se limita la orice garanție de vandabilitate sau de adecvare pentru un anumit scop. ZEISS nu garantează că Software-ul pentru dispozitive ZEISS va satisface cerințele Titularului de licență sau că Software-ul pentru dispozitive ZEISS nu va fi lipsit de erori. ZEISS nu oferă nicio garanție de neîncălcare.

5.2 Cu excepția cazului în care se convine altfel între ZEISS și Titularul licenței, prezentul EULA stabilește toate obligațiile ZEISS în ceea ce privește Software-ul dispozitivului ZEISS.

6 Limitarea responsabilității
6.1 ZEISS este răspunzătoare pentru daune (i) în măsura în care răspunderea ZEISS nu poate fi limitată sau exclusă în conformitate cu legislația aplicabilă, în special legislația aplicabilă privind răspunderea pentru produse; (ii) cauzate de intenția sau de neglijența gravă ale ZEISS, ale reprezentanților săi legali, ale angajaților, ale agenților auxiliari sau ale subcontractanților; și (iii) la adresa vieții, corpului sau sănătății, cauzate de intenția sau de neglijența intenționate ale ZEISS, ale reprezentanților săi legali, ale angajaților, ale agenților auxiliari sau ale subcontractanților.

6.2 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în secțiunea 6.1: (a) în niciun caz ZEISS nu va fi răspunzătoare pentru pierderi de profit, pierderi de date, daune indirecte, speciale, accidentale, pe cale de consecință sau alte daune care decurg din acest EULA sau în legătură cu acesta sau în legătură cu utilizarea Software-ului dispozitivului ZEISS, indiferent dacă o astfel de pretenție se bazează pe încălcarea garanției, pe încălcarea contractului, pe răspundere civilă delictuală sau pe orice altă teorie legală și indiferent de cauza unei astfel de pierderi sau daune și (b) răspunderea totală a ZEISS pentru orice pretenții rezultate din acest EULA sau în legătură cu acesta este limitată în total la o sumă de EUR 1.000.

7 Protecția datelor
Pentru informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal de ZEISS în legătură cu furnizarea Software-ului pentru dispozitive ZEISS, dacă este cazul, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a ZEISS.

8 Legislația aplicabilă; controlul exporturilor
8.1 Titularul licenței este responsabil pentru a se asigura că utilizarea de acesta a software-ului dispozitivului ZEISS este compatibilă cu toate cerințele legale și de reglementare aplicabile Titularului licenței.

8.2 Titularul licenței este informat că exportul sau reimportul software-ului, informațiilor și documentației dispozitivului ZEISS se supun prevederilor relevante privind exportul și importul din Republica Federală Germania, Uniunea Europeană și/sau Statele Unite ale Americii.

9 Prevederi finale
9.1 Prezentul EULA și orice litigii care decurg din acesta sau care sunt legate de acesta vor fi guvernate exclusiv de legile Republicii Federale Germania, cu excepția conflictelor de legi. Convenția ONU privind vânzarea internațională de mărfuri (CISG) din 11 aprilie 1980, precum și toate acordurile conexe nu se aplică.

9.2 Orice litigii care decurg din prezentul EULA sau în legătură cu acesta vor fi supuse exclusiv instanțelor din Jena.

9.3 În cazul în care unele prevederi ale prezentului EULA sunt sau devin nevalide, nule și/sau inaplicabile în totalitate sau parțial, valabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului EULA nu va fi afectată.

Ultima modificare: Septembrie 2019